DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Issue 11 · Volume 33 · July 2022 DOI: 10.1055/s-012-53966

table of contents

Synform

A101

synpacts

account

letter

1059
Xu, Haowei; Yang, Xiuying; Song, Lianjun; Wang, Xueyu; Li, Qiuju; He, Lanlan; Ding, Songdong: Synthesis of Secondary Amines with Long Chains Containing Ether Bonds
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202211/i_l0095_ga_10-1055_s-0040-1719921.gif
1071
Tanaka, Yuuri; Kobayashi, Shu-hei; Hattori, Yasunao; Kawamura, Atsushi; Makabe, Hidefumi: Concise Synthesis of Procyanidin B2 3,3′′-Digallate Using Yb(OTf)3-Mediated Self-Condensation
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202211/i_u0139_ga_10-1055_s-0041-1737457.gif
1083
Bargum, Martin; Krell-Jørgensen, Mikkel; Nielsen, Martin; Qvortrup, Katrine; Laraia, Luca: A Photochemical Microfluidic Reactor for Photosensitized [2+2] Cycloadditions
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202211/i_v0399_ga_10-1055_a-1771-4883.gif
1087
Liao, Qi; Shi, Da-Yu; Xu, Hao; Zhang, Gui-Shan; Huang, Cheng; Tian, Ping; Lin, Guo-Qiang; Wang, Zhengtao; Wang, Yu-Hui: A Practical and Scalable Preparation of Lusianthridin
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202211/i_k0130_ga_10-1055_a-1828-0352.gif