DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Most viewed articles in the last 1 months.

2
Etkind, Samuel I.; Ichii, Shun; Romero, Nathan A.; Swager, Timothy M.: Thiapillar[6]arene: Synthesis, Functionalization, and Properties
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/EFirst/i_b0173_ga_10-1055_s-0040-1719932.gif
4
Nakashima, Hiromi; Hiroya, Kou; Taniguchi, Takahiko; Ogasawara, Kunio: A Stereocontrolled Route to (-)-Epibatidine Using a Chiral cis-Cyclohexadiene-1,4-diol Equivalent
6
Liu, Chaoyang; Sun, Haozhou; Qin, Cheng; Yang, Tiannuo; Zhang, Wenxian; Zhou, Yuan; Li, Yani; Jia, Zheng Robert; Chu, Changhu: A Facile Oxidation of Tertiary Amines to Lactams by Using Sodium Chlorite: Process Improvement by Precise pH Adjustment with CO2
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202210/i_l0032_ga_10-1055_s-0040-1719920.gif
10
Zhou, Aijun; Wang, Zhenlian; Chen, Fan; Qian, Peng-Cheng; Cheng, Jiang: Copper-Mediated Direct Aromatic ortho-C–H Cyanation by AIBN
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202210/i_v0089_ga_10-1055_s-0037-1610795.gif