Synlett

Category: Machine Learning and Artificial Intelligence in Chemical Synthesis and Catalysis

Back to Category List

Issue 18/2021

Xu, Li-Cheng; Li, Xin; Tang, Miao-Jiong; Yuan, Luo-Tian; Zheng, Jia-Yu; Zhang, Shuo-Qing; Hong, Xin: A Molecular Stereostructure Descriptor Based On Spherical Projection
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202118/i_b0413_ga_10-1055_s-0040-1705977.jpg
Yada, Akira; Matsumura, Tarojiro; Ando, Yasunobu; Nagata, Kenji; Ichinoseki, Sakina; Sato, Kazuhiko: Ensemble Learning Approach with LASSO for Predicting Catalytic Reaction Rates
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/202118/i_b0422_ga_10-1055_a-1304-4878.gif