DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Issue 15 · Volume 52 · August 2020 DOI: 10.1055/s-010-49008

table of contents

Synform

A108

review

short review

2162
Smolobochkin, Andrey V.; Gazizov, Almir S.; Turmanov, Rakhymzhan A.; Abdullaeva, Dinara S.; Burilov, Alexander R.; Pudovik, Michail A.: N-Phosphorylated Pyrrolidines: An Overview of Synthetic Approaches
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202015/i_m0098_ga_10-1055_s-0039-1690889.gif

feature

psp

paper

2196
Nadirova, Maryana A.; Laba, Yevhen-Oleh V.; Zaytsev, Vladimir P.; Sokolova, Julya S.; Pokazeev, Kuzma M.; Anokhina, Victoria A.; Khrustalev, Victor N.; Horak, Yuriy I.; Lytvyn, Roman Z.; Siczek, Miłosz; Kinzhybalo, Vasyl; Zubavichus, Yan V.; Kuznetsov, Maxim L.; Obushak, Mykola D.; Zubkov, Fedor I.: Application of the Intramolecular Diels–Alder Vinylarenе (IMDAV) Approach for the Synthesis of Thieno[2,3-f]isoindoles
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202015/i_t0672_ga_10-1055_s-0039-1690833.jpg
2224
Gusarova, Nina K.; Ivanova, Nina I.; Khrapova, Kseniya O.; Volkov, Pavel A.; Telezhkin, Anton A.; Larina, Lyudmila I.; Afonin, Andrei V.; Pavlov, Dmitry V.; Trofimov, Boris A.: Catalyst- and Solvent-Free Hydrophosphorylation of Ketones with Secondary Phosphine Oxides: Green Synthesis of Tertiary α-Hydroxyphosphine Oxides
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202015/i_z0088_ga_10-1055_s-0040-1707945.gif
2267
Obydennov, Dmitrii L.; Viktorova, Viktoria V.; Chernyshova, Elena V.; Shirinkin, Alexander S.; Usachev, Sergey A.; Sosnovskikh, Vyacheslav Y.: Direct Synthesis of 5-Acyl-3-oxy-4-pyrones Based On Acid-­Catalyzed Acylation of Enaminodiones with Acylbenzotriazoles via Soft Enolization
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/202015/i_t0122_ga_10-1055_s-0040-1707471.gif