DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Issue 08 · Volume 2006 · May 2006 DOI: 10.1055/s-002-4861

editorial

account

letter

1155
Li, Xiaohong; Blacker, John; Houson, Ian; Wu, Xiaofeng; Xiao, Jianliang: An Efficient Ir(III) Catalyst for the Asymmetric Transfer Hydrogenation of Ketones in Neat Water
https://www.thieme-connect.de/bilder/synlett/200608/w316_ga
1173
Maddirala, Shambabu Joseph; Odedra, Arjan; Taduri, Bhanu Pratap; Liu, Rai-Shung: Ruthenium-Catalyzed Rearrangement of cis-1-Ethynyl-2-vinyloxiranes to Substituted Phenols
https://www.thieme-connect.de/bilder/synlett/200608/w305_ga
1177
1197
Zhang, Xingxian; Ko, Rebecca Y. Y.; Li, Shuoliang; Miao, Ru; Chiu, Pauline: Allenes as Dipolarophiles in the Intramolecular Carbene Cyclization-Cyclo­addition Cascade Reaction
https://www.thieme-connect.de/bilder/synlett/200608/w326_ga
1217
Fan, Qiu-Hua; Li, Qin; Zhang, Li-He; Ye, Xin-Shan: Regioselective Benzylation of Azido-Containing Monosaccharides
https://www.thieme-connect.de/bilder/synlett/200608/w324_ga
1240
1250
Zhang, Yi-Li; Zhang, Feng; Tang, Wei-Jun; Wu, Qing-Lai; Fan, Qing-Hua: Synthesis and Application of 3,3′-Diarylmethyl BINOLs
https://www.thieme-connect.de/bilder/synlett/200608/w323_ga
1260
Yang, Yong-Qing; Cui, Jia-Rong; Zhu, Lin-Gui; Sun, Ya-Ping; Wu, Yikang: Facile Cleavage of Silyl Protecting Groups with Catalytic Amounts of FeCl3
https://www.thieme-connect.de/bilder/synlett/200608/w301_ga
1266
1278
Reich, Nicholas W.; Yang, Cai-Guang; Shi, Zhangjie; He, Chuan: Gold(I)-Catalyzed Synthesis of Dihydrobenzofurans from Aryl Allyl Ethers
https://www.thieme-connect.de/bilder/synlett/200608/w313_ga

addenda and errata

1281
Reich, Nicholas W.; Yang, Cai-Guang; Shi, Zhangjie; He, Chuan; Sun, Nicholas W.: Gold(I)-Catalyzed Synthesis of Dihydrobenzofurans from Aryl Allyl Ethers