DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Issue 11 · Volume 30 · July 2019 DOI: 10.1055/s-009-43305

table of contents

Synform

A97

synpacts

1269
Chun, Stephanie W.; Narayan, Alison R. H.: Biocatalytic Synthesis of α-Amino Ketones
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201911/i_p0069_ga_10-1055_s-0037-1611755.gif

account

letter

1313
Xie, Wenxia; Ning, Shulin; Liu, Nian; Bai, Ya; Wang, Shutao; Wang, Siyu; Shi, Lingling; Che, Xin; Xiang, Jinbao: Electrochemical Regioselective Bromination of Electron-Rich Aromatic Rings Using nBu4NBr
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201911/i_k0193_ga_10-1055_s-0037-1611545.gif
1321
Lvov, Andrey G.; Zakharov, Alexey V.; Lyssenko, Konstantin A.; Kachala, Vadim V.; Shirinian, Valerii Z.: Dialkylation of Ethyl 4-(Het)aryl-3-oxobutanoates as a Route to 5-(2-Oxoethyl)cyclopentenones
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201911/i_k0160_ga_10-1055_s-0039-1689926.gif
1324
Zheng, Changge; Liu, Yang; Hong, Jianquan; Huang, Shuai; Zhang, Wei; Yang, Yupeng; Fang, Ge: Ag(I)-Mediated Oxidative Radical Trifluoromethylthiolation of Alkenes
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201911/i_l0143_ga_10-1055_s-0037-1611546.gif
1366