DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Issue 08 · Volume 30 · May 2019 DOI: 10.1055/s-009-42979

table of contents

Synform

A63

synpacts

875
Habraken, Evi R. M.; Jupp, Andrew R.; Slootweg, J. Chris: Diazonium Salts as Nitrogen-Based Lewis Acids
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201908/i_p0821_ga_10-1055_s-0037-1612109.gif

account

885
Tang, Jie; Chen, Dan; Zhang, Gen; Yang, Hongwei; Cheng, Guangbin: A “Green” Primary Explosive: Design, Synthesis, and Testing
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201908/i_a0686_ga_10-1055_s-0037-1611696.gif

letter

910
Hu, Baoping; Shi, Qingrong; Lu, Feipeng; Zhang, Pengcheng; Peng, Panpan; Zhao, Chaofeng; Du, Yao; Su, Hui; Li, Shenghua; Pang, Siping; Nie, Fudie: General and Greener Synthesis of Diverse Functional Organic Salts through Schiff Base Chemistry
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201908/i_l0104_ga_10-1055_s-0037-1611783.gif
919
Shuvalov, Vladislav Yu.; Rupp, Anna S.; Kuratova, Anna K.; Fisyuk, Alexander S.; Nefedov, Andrey A.; Sagitullina, Galina P.: Synthesis of δ-Carbolines and the Alkaloid Quindoline through a Molybdenum-Catalyzed Cadogan Cyclization and their Photoluminescent Properties
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201908/i_u0064_ga_10-1055_s-0037-1612416.gif
924
Nakajima, Daisuke; Sueyoshi, Kosuke; Orihara, Kensuke; Teruya, Toshiaki; Yokoshima, Satoshi: Synthesis of Majusculamides A and B
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201908/i_u0118_ga_10-1055_s-0037-1611805.gif
928
Yuan, Ruiting; Shou, Qinghui; Mahmood, Qaiser; Xu, Guangqiang; Sun, Xitong; Wan, Jiaqi; Wang, Qinggang: Kinetic Studies on Guanidine-Superbase-Promoted Ring-Opening Polymerization of ε-Caprolactone
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201908/i_b0700_ga_10-1055_s-0037-1611766.gif
932
Duan, Chang-Lin; Liu, Xing-Yu; Tan, Yun-Xuan; Ding, Rui; Yang, Shiping; Tian, Ping; Lin, Guo-Qiang: Acetic Acid-Promoted Rhodium(III)-Catalyzed Hydroarylation of Terminal Alkynes
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201908/i_u0095_ga_10-1055_s-0037-1611780.gif
947
Ding, Wen-Ping; Du, Juan; Liu, Xiu-Yan; Chen, Di; Ding, Chang-Hua; Deng, Qing-Hai; Hou, Xue-Long: Palladium-Catalyzed [3+2] Cycloaddition of Vinylcyclopropane and Ketones
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201908/i_u0051_ga_10-1055_s-0037-1611477.gif
951
Makino, Kosho; Hasegawa, Yumi; Inoue, Takahide; Araki, Koji; Tabata, Hidetsugu; Oshitari, Tetsuta; Ito, Kiyomi; Natsugari, Hideaki; Takahashi, Hideyo: Chemoselective Demethylation of Methoxypyridine
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201908/i_v0105_ga_10-1055_s-0037-1612427.gif
967
Bielefeld, Jens; Mannhaupt, Steffen; Schmidtmann, Marc; Doye, Sven: Hydroaminoalkylation of Allenes
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201908/i_b0773_ga_10-1055_s-0037-1611790.gif
972
Shirai, Tomohiko; Sugimoto, Kazuki; Iwasaki, Masaya; Sumida, Ryuki; Fujita, Harunori; Yamamoto, Yasunori: Decarbonylation through Aldehydic C–H Bond Cleavage by a Cationic Iridium Catalyst
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201908/i_k0121_ga_10-1055_s-0037-1611802.gif

errata

e2
Tang, Jie; Chen, Dan; Zhang, Gen; Yang, Hongwei; Cheng, Guangbin: A “Green” Primary Explosive: Design, Synthesis, and Testing