DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Issue 09 · Volume 48 · May 2016 DOI: 10.1055/s-006-31599

synform

A65

review

short review

1269
Das, Sudarshan; Santra, Sougata; Mondal, Pallab; Majee, Adinath; Hajra, Alakananda: Zwitterionic Imidazolium Salt: Recent Advances in Organocatalysis
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/201609/i_m0550_ga_10-1055_s-0035-1561336.gif

feature

psp

1318
Mao, Yongjun; Zhu, Chunping; Zhu, Guoqing; Wang, Han; Ren, Xinfeng: Kilogram Synthesis of Crebinostat
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/201609/i_f0094_ga_10-1055_s-0035-1561917.gif

paper

1322
Ishikawa, Takuya; Yoshiki, Michiya; Tanaka, Tomoya; Ogata, Kentoo; Yamada, Yasunori; Hanamoto, Takeshi: Regioselective Synthesis of Difluoromethylated Oxazolidines and 2-Imidazolines
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/201609/i_f0743_ga_10-1055_s-0035-1560414.gif
1331
Zhu, Jianming; Li, Xiaolong; Wang, Guimin; Li, Bo; Xu, Zhijian; Tian, Shikai; Hall, Adrian; Shen, Jingshan; Shi, Jiye; Zhu, Weiliang: Facile Synthesis of Substituted 4-Alkoxy-2-oxazolines and Exploration of the Reaction Mechanism
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/201609/i_h0713_ga_10-1055_s-0035-1561386.gif
1344
Arroyo, Nelson Rodríguez; Rozas, María F.; Vázquez, Patricia; Romanelli, Gustavo P.; Mirífico, María V.: Solvent-Free Condensation Reactions To Synthesize Five-Membered Heterocycles Containing the Sulfamide Fragment
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/201609/i_m0477_ga_10-1055_s-0035-1561371.gif
1359
Chong, Siying; Su, Yingpeng; Wu, Lili; Zhang, Weigang; Ma, Junyan; Chen, Xiaowei; Huang, Danfeng; Wang, Ke-Hu; Hu, Yulai: Trimethylchlorosilane-Mediated Mild α-Chlorination of 1,3-Dicarbonyl Compounds Promoted by Phenyliodonium Diacetate
https://www.thieme-connect.de/media/synthesis/201609/i_h0667_ga_10-1055_s-0035-1561572.gif