DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Referenz

Yoshimura A, Fuchs JM, Middleton KR, Maskaev AV, Rohde GT, Saito A, Postnikov PS, Yusubov MS, Nemykin VN, Zhdankin VV.
Chem. Eur. J. 2017;
23: 16738

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in:
Aufrufen in:
Aufrufen in: