DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Referenz

Yamashita Y, Yasukawa T, Yoo WJ, Kitanosono T, Kobayashi S.
Chem. Soc. Rev. 2018;
47: 4388

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in:
Aufrufen in:
Aufrufen in: