DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Vysotskii VI. Levan’kov SV. Prikhod’ko YV.
Zh. Obshch. Khim. 1989;
59: 2223

Vysotskii VI. Levan’kov SV. Prikhod’ko YV.
Zh. Obshch. Khim. 1989;
59: 2223

Download Bibliographical Data