DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Referenz

Takeyama Y. Nozaki K. Matsumoto K. Oshima K. Utimoto K.
Bull. Chem. Soc. Jpn. 1991;
64: 1461

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in: