DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Referenz

Kodama S, Ueta Y, Yoshida J, Nomoto A, Yano S, Ueshima M, Ogawa A.
Dalton Trans. 2009; 9708

Bibliographische Angaben herunterladen