DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Referenz

Nakashima D, Yamamoto H,
J. Am. Chem. Soc.. 2006; 128: 9626 

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in:
Aufrufen in:
Aufrufen in: