DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Zhubrikov AV, Legurova EA, Gutkin V, Uvarov V, Khitrov NV, Lev O, Tripol’skaya TA, Prikhodchenko PV,
Russ. J. Inorg. Chem.. 2009; 54: 1455 

Download Bibliographical Data

Access: