DOI: 10.1055/s-00039245

AORTA

Issue 02 · Volume 08 · April 2020 DOI: 10.1055/s-010-49032

Original Research Article

Case Report

035
041
Kakkos, Stavros K.; Papageorgopoulou, Chrysanthi P.; Katsanos, Konstantinos; Zampakis, Peter; Siampalioti, Athina; Ntouvas, Ioannis; Loizou, Chrysanthi-Helen; Tsamantioti, Eleni; Papadoulas, Spyros; Nikolakopoulos, Konstantinos M.; Kouri, Anastasia: A Unique Indication for the Altura Endograft to Repair Bilateral Common Iliac Artery Aneurysms Associated with a Short–Infrarenal Aorta

Images in Aortic Disease

046
Rossi, Umberto G.; Ierardi, Anna Maria; Carrafiello, Gianpaolo; Cariati, Maurizio: Aortic Coarctation