DOI: 10.1055/s-00000029

Journal of Reconstructive Microsurgery

Issue 02 · Volume 26 · February 2010 DOI: 10.1055/s-002-20733

073
Lorenzetti, Fulvio; Giordano, Salvatore; Suominen, Erkki; Asko-Seljavaara, Sirpa; Suominen, Sinikka: Intraoperative Hemodynamic Evaluation of the Radial and Ulnar Arteries during Free Radial Forearm Flap Procedure
087
Zhang, Qixu; Qiao, Qun; Yang, Xinguo; Wang, Hai; Robb, Geoffrey L; Zhou, Gang: Clinical Application of the Anterolateral Thigh Flap for Soft Tissue Reconstruction
095
Dong, Qing-shan; Lin, Cheng; Shang, Hong-tao; Wu, Wei; Chen, Fu-lin; Ji, Xi-tuan; Liu, Yan-pu; Zhang, Jun-rui; Mao, Tian-qiu: Modified Approach to Construct a Vascularized Coral Bone in Rabbit Using an Arteriovenous Loop
117