DOI: 10.1055/s-00000029

Journal of Reconstructive Microsurgery

Issue 01 · Volume 1 · July 1984 DOI: 10.1055/s-002-10751

ORIGINAL ARTICLE

11
Arata, Michael A.; Wood, Michael B.; Cooney, William P.: Revascularized Segmental Diaphyseal Bone Transfers in the Canine
31
de Moura, Wilson; Gilbert, Alain: Surgical Anatomy of the Sural Nerve
45
75
Qiu, Wei-Liu; Liu, Shi-Xun; Yuan, Wen-Hua; Lin, Guo-Chu; Zhou, Xiao-Jian; Pan, Ke-Feng; Wang, Guo-Min; Tang, You-Sheng; Zhou, Zheng-Yan; Xu, Xiui-Qi: Evaluation of Free Flaps Transferred by Microvascular Anastomosis in Oral and Maxillofacial Surgery

TECHNICAL INNOVATIONS