DOI: 10.1055/b-00000029

Referenz-Reihe Neurologie: Methoden

DOI: 10.1055/b-002-37737 Electronic ISSN 2510-6937
Year: 2006
Ebner, Alois; Ebner, A.; Deuschl, Günther: 2006

EEG

Print ISBN 9783131401014 · Online ISBN 9783131885111
More Information

Book

Editors: Ebner, Alois; Ebner, A.; Deuschl, Günther

Authors: Hamer, H. M.; Witte, O. W.; Todorova-Rudolph, A.; Steinhoff, B. J.; Schulze-Bonhage, A.; Schulz, R.; Scherg, M.; Rosenow, F.; Fröscher, W.; Faust, V.; Besser, R.; Bast, Th.; Reichmann, Heinz; Hopf, Hanns Christian; Deuschl, Günther; Diener, Hans-Christoph; Hagemann, G.; Noachtar, S.; Mayer, G.; Klein, K. M.; Hoppe, M.; Hinrichs, H.; Haueisen, J.

Title: EEG

Print ISBN: 9783131401014; Online ISBN: 9783131885111; Book DOI: 10.1055/b-002-37737

Subjects: Neurology, Neuropathology, Clinical Neuroscience

Thieme E-Book Library Klinik & Praxis (Deutschsprachig)Parent publication

Title: Referenz-Reihe Neurologie: Methoden

Print ISSN: 2510-6937; Electronic ISSN: 2198-9257; DOI: 10.1055/b-00000029

Type: Series