DOI: 10.1055/b-00000029

Referenz-Reihe Neurologie: Methoden

DOI: 10.1055/b-002-25589 Electronic ISSN 2510-6937
Year: 2005
Kaps, Manfred; von Reutern, Gerhard-Michael; Stolz, Erwin; et al.: 2005

Ultraschall in der Neurologie

Print ISBN 9783131367723 · Online ISBN 9783131885920
More Information

Book

Editors: Kaps, Manfred; von Reutern, Gerhard-Michael; Stolz, Erwin; von Büdingen, Hans Joachim

Authors: von Büdingen, Hans Joachim; von Reutern, Gerhard-Michael; Freund, Hans-Joachim; von Büdingen, H. J.; Droste, D. W.; Eicke, M.; Gerriets, T.; Kaps, M.; Kele, H.; Reimers, C. D.; von Reutern, G.-M.; Rosengarten, B.; Seidel, G.; Stolz, E.; Woydt, M.

Title: Ultraschall in der Neurologie

Print ISBN: 9783131367723; Online ISBN: 9783131885920; Book DOI: 10.1055/b-002-25589

Subjects: Neurology, Neuropathology, Clinical Neuroscience;Medical Imaging: Sonography, Ultrasonics

Thieme E-Book Library Klinik & Praxis (Deutschsprachig)Parent publication

Title: Referenz-Reihe Neurologie: Methoden

Editors: Kaps, Manfred; von Reutern, Gerhard-Michael; Stolz, Erwin; von Büdingen, Hans Joachim

Print ISSN: 2510-6937; Electronic ISSN: 2198-9257; DOI: 10.1055/b-00000029

Type: Series