DOI: 10.1055/s-00040446

International Journal of Practical Otolaryngology

Issue 01 · Volume 01 · July 2018 DOI: 10.1055/s-008-40767

Original Article

e1
Kono, Michihisa; Goto, Takashi; Bandoh, Nobuyuki; Harabuchi, Yasuaki: A Clinical Study of Patients with Acute Epiglottitis
e6
Takebayashi, Shinji; Shinohara, Shogo; Mizuno, Keisuke; Saida, Koji; Hayashi, Kazuki; Yamamoto, Ryosuke; Michida, Tetsuhiko; Kikuchi, Masahiro; Fujiwara, Keizo; Naito, Yasushi: Cases of pN1b and pM1 Papillary Microcarcinoma of the Thyroid
e10
Hohchi, Nobusuke; Wakasugi, Tetsuro; Takenaga, Fumiko; Takeuchi, Shoko; Ohkubo, Jun-ichi; Koizumi, Hiroki; Ohbuchi, Toyoaki; Suzuki, Hideaki: Maxillary Sinus Squamous Cell Carcinoma: A Clinical Study
e16
Kimura, Toshiya; Miura, Makoto; Gyo, Kumiko; Yamada, Koichiro; Honda, Keigo; Hayashi, Yasuyuki; Tanigami, Yuki; Nakahira, Mai; Ikeda, Hiroki: In-Hospital Falls at the Department of Otorhinolaryngology
e23
Jinnin, Tsuyoshi; Higashino, Masaaki; Nishikawa, Shuji; Terada, Tetsuya; Kawata, Ryo: Therapeutic Experience of 189 Patients with Warthin's Tumor of the Parotid Gland