DOI: 10.1055/b000000137
Agrawal, Karoon; Mahajan, Ravi K.; Gupta, Mukund: 2020

Textbook of Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery

Volume IV Reconstruction of Trunk, Genitalia, Lower limb, and Maxillofacial Trauma Print ISBN 9789388257718 · Online ISBN 9789388257725
More Information

Book

Editors: Agrawal, Karoon; Mahajan, Ravi K.; Gupta, Mukund

Authors: Deshmukh, Abhijeet; Basu, Adhish; K. S., Ajai; Aggarwal, Ajay; Khanna, Ajay K.; Puri, Ajay; Agarwal, Amit; Aniljith, V. G.; Mathur, Anisha; Chugh, Anmol; Francis, Anto; Agrawal, Aparna; Gupta, Archika; Chaturvedi, Arun; Singh, Avtar; Rafique, B. A.; Mathur, B. S.; Arora, Bhavinder K.; Stojanovic, Borko; Saleh, D. B.; Gupta, Devendra K.; Mohapatra, Devi Prasad; Kadam, Dinesh; Upadhyaya, Divya Narain; Upadhyaya, Faisal Ameer; Balakrishnan, G.; Karthikeyan, G.; Reddy, Guru Prasad; Venkatramani, Hari; Prasad, Indira; Joshua, Jerry; Agrawal, Juhi; Balan, Jyoshid R.; Sunil, Kanoujia; Jain, Kapil; Mangal, M.; Singhal, Maneesh; Puri, Manju; Bhave, Medha Khair; Djordjevic, Miroslav L.; Sharma, Mohit; Akhtar, Naseem; Sahasrabudhe, Parag; Ramakant, Pooja; Jain, Pradeep; K., Pradeep Kumar; Kumar, Pramod; Mishra, R. K.; Dudipala, Raghuveer Reddy; Gupta, Rajat; Vohra, Rajeev; Mehta, Rajiv; Srinivasan, Krishnan; Gupta, Richie; Jain, Maj Gen (Retd.) S. K.; Sabapathy, S. Raja; Vijayaragavan, S.; Chauhan, Shashank; Mishra, Shashi Prakash; Sharma, Shilpa; Kureel, Shiv Narain; Bhattacharya, Surajit; Thussu, Thakur; Gulati, Ujjwal; Kumar, Umesh; Bhattacharya, V.; Jain, V. K.; Jain, Vaibhav; Upadhyaya, Vaishali; Kumar, Vijay; Langer, Vijay; Shankhdhar, Vinay Kant; Puri, Vinita; Roy, Vinu

Title: Textbook of Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery

Subtitle: Volume IV Reconstruction of Trunk, Genitalia, Lower limb, and Maxillofacial Trauma

Print ISBN: 9789388257718; Online ISBN: 9789388257725; Book DOI: 10.1055/b000000137

Subjects: Plastic, Reconstructive and Cosmetic Surgery

Thieme Clinical Collections IndiaTrunk and Genitalia
Lower Limb
Maxillofacial Trauma
Index