DOI: 10.1055/s-00040992

Organic Materials

References

Zhen S, Lu B, Xu J, Zhang S, Li Y.
RSC Adv. 2014;
4: 14001

Download Bibliographical Data

Search in:
Access: