DOI: 10.1055/s-00029029

Journal of Pediatric Intensive Care

References

Xiong T, Tang J, Mu DZ.
[Side effects of phototherapy for neonatal hyperbilirubinemia].

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi 2012;
14 (05) 396-400

Download Bibliographical Data

Access: