DOI: 10.1055/s-00025477

International Archives of Otorhinolaryngology