DOI: 10.1055/s-00042410

Revista Brasileira de Ortopedia

References

Gao J, Zhang L, Liu Z, Yao S, Gao S.
[Correlation analysis between interleukin 6 polymorphism and adolescent idiopathic scoliosis susceptibility and bracing effectiveness].

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi 2018;
32 (06) 678-684

Download Bibliographical Data

Access: