DOI: 10.1055/s-00042129

Annals of Otology and Neurotology

References

Zhang JH, Huang J, Zhao ZX. et al.
[Clinical features and therapy of subjective benign paroxysmal positional vertigo].

Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi 2007;
42 (03) 177-180

Download Bibliographical Data

Access: