DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Lourie LF, Serguchev YA, Bentya AV, Ponomarenko MV, Rusanov EB, Vovk MV, Fokin AA, Ignat’ev NV.
J. Fluorine Chem. 2015;
179: 42

Download Bibliographical Data