DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Referenz

Hayashi K, Miyaoka Y, Ohishi Y, Uchida T, Iwamura M, Nozaki K, Inouye M.
Chem. Eur. J. 2018;
24: 14613

Bibliographische Angaben herunterladen