DOI: 10.1055/s-00000181

Journal of Neurological Surgery Part B: Skull Base

Referenz

Jiang L, Shi J, Liu W, Kang J, Wang N.
[Clinical feature of chronic compressive optic neuropathy without optic atrophy].
[Article in Chinese]
Zhonghua Yan Ke Za Zhi 2014;
50 (12) 889-893

Bibliographische Angaben herunterladen

Suchen in: