DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Referenz

Aoki K, Obata T, Yamazaki Y, Mori Y, Hirokawa H, Koseki J.-i, Hattori T, Niitsu K, Takeda S, Aburada M, Miyamoto K.-i.
Chem. Pharm. Bull. 2007;
55: 255

Aoki K, Obata T, Yamazaki Y, Mori Y, Hirokawa H, Koseki J.-i, Hattori T, Niitsu K, Takeda S, Aburada M, Miyamoto K.-i.
Chem. Pharm. Bull. 2007;
55: 255

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in:
Aufrufen in: