DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Suzuki K, Matsumoto T, Tomooka K, Matsumoto K, Tsuchihashi K.
Chem. Lett. 1987; 113

Download Bibliographical Data