DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Kolotilo NV, Sinitsa AA, Rassukana YuV, Onys’ko PP.
Zh. Obshch. Khim. 2006;
76: 1260

Download Bibliographical Data