DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Nenajdenko V, Muzalevskiy VM, Serdyuk OV. Chemistry of Fluorinated Pyrroles. In
Fluorine in Heterocyclic Chemistry.
Vol. 1. Nenajdenko V. Springer;
Switzerland: 2014: 55-116

Download Bibliographical Data