DOI: 10.1055/s-00033766

Joints

References

Gu Q, Zhou N, Shanghai J.
Research progress of viscosupplementation [Article in Chinese].

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi 2011;
25 (06) 755-760

Download Bibliographical Data

Access: