DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Bytschkov I. Siebeneicher H. Doye S.
Eur. J. Org. Chem. 2003; 2888

Bytschkov I. Siebeneicher H. Doye S.
Eur. J. Org. Chem. 2003; 2888

Download Bibliographical Data