DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Tabolin AA. Gorbacheva EO. Novikov RA. Khoroshutina YA. Nelyubina YV. Ioffe SL.
Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim. 2016;
9: 2243

Tabolin AA. Gorbacheva EO. Novikov RA. Khoroshutina YA. Nelyubina YV. Ioffe SL.
Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim. 2016;
9: 2243

Tabolin AA. Gorbacheva EO. Novikov RA. Khoroshutina YA. Nelyubina YV. Ioffe SL.
Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim. 2016;
9: 2243

Download Bibliographical Data