DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Chagarovskiy AO. Ivanova OA. Budynina EM. Trushkov IV. Melnikov MYa.
Tetrahedron Lett. 2011;
52: 4421

Chagarovskiy AO. Ivanova OA. Budynina EM. Trushkov IV. Melnikov MYa.
Tetrahedron Lett. 2011;
52: 4421

Chagarovskiy AO. Ivanova OA. Budynina EM. Trushkov IV. Melnikov MYa.
Tetrahedron Lett. 2011;
52: 4421

Download Bibliographical Data

Access: