DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Yagafarov NZ. Kolesnikov PN. Usanov DL. Novikov VV. Nelyubina YV. Chusov D.
Chem. Commun. 2016;
52: 1397

Yagafarov NZ. Kolesnikov PN. Usanov DL. Novikov VV. Nelyubina YV. Chusov D.
Chem. Commun. 2016;
52: 1397

Yagafarov NZ. Kolesnikov PN. Usanov DL. Novikov VV. Nelyubina YV. Chusov D.
Chem. Commun. 2016;
52: 1397

Download Bibliographical Data

Access: