DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Przhiyalgovskaya NM. Mondodoev GT. Belov VN.
Zh. Obshch. Khim. 1964;
34: 1570

Download Bibliographical Data