DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Referenz

Chen Y.-J. Kazutuka S. Yamashita Y. Kobayashi S.
J. Am. Chem. Soc. 2010;
132: 3244

Chen Y.-J. Kazutuka S. Yamashita Y. Kobayashi S.
J. Am. Chem. Soc. 2010;
132: 3244

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in: