DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Hanada S. Motoyama Y. Nagashima H.
Eur. J. Org. Chem. 2008; 4097

Hanada S. Motoyama Y. Nagashima H.
Eur. J. Org. Chem. 2008; 4097

Download Bibliographical Data