DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Referenz

Mao J. Liu F. Wang M. Wu L. Zheng B. Liu S. Zhong J. Bian Q. Walsh PJ.
J. Am. Chem. Soc. 2014;
136: 17662

Mao J. Liu F. Wang M. Wu L. Zheng B. Liu S. Zhong J. Bian Q. Walsh PJ.
J. Am. Chem. Soc. 2014;
136: 17662

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in: