DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Makino K, Goto T, Hiroki Y, Hamada Y.
Angew. Chem. Int. Ed. 2004;
43: 882-882

Makino K, Goto T, Hiroki Y, Hamada Y.
Angew. Chem. Int. Ed. 2004;
43: 882-882

Download Bibliographical Data

Access: