DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Yamazaki S, Yamazaki Y.
Chem. Lett. 1990; 571

Download Bibliographical Data