DOI: 10.1055/s-00000058

Planta Medica

Referenz

Zhou CY, Tang JY, Fang DY.
Clinical study on active rheumatoid arthritis treated with simiao xiaobi decoction. 
Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2010; 30: 275-279  

Bibliographische Angaben herunterladen

Suchen in: