DOI: 10.1055/s-00000058

Planta Medica

References

Zhou CY, Tang JY, Fang DY.
Clinical study on active rheumatoid arthritis treated with simiao xiaobi decoction. 
Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2010; 30: 275-279  

Download Bibliographical Data

Search in: