DOI: 10.1055/s-00000058

Planta Medica

References

Liu YC, Liu GY, Liu RL.
Effects of Poria cocos on ototoxicity induced by kanamycin in guinea-pigs. 
Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 1995; 15: 422-423  

Download Bibliographical Data

Search in: