DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Rukachaisirikul V, Sommart U, Phongpaichit S, Hutadilok-Towatana N, Rungjindamal N, Sakayaroj J,
Chem. Pharm. Bull.. 2007; 55: 1316 

Download Bibliographical Data

Access:
Access: