DOI: 10.1055/s-00040992

Organic Materials

References

Liu Y, Wan X, Wang F, Zhou J, Long G, Tian J, Chen Y.
Adv. Mater. 2011;
23: 5387

Download Bibliographical Data

Access:
Access: